I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

         1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a

povinnosti spoločnosti

                 VIVIENNE s.r.o.

                 so sídlom Rumančekova 24, 821 01  Bratislava, Slovenská republika 

                 IČO:45885770

                 DIČ: 2023131550

                 IČ DPH: SK2023131550  

                 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 68148/B

                 Tel.: +421 903 811 013/ (pondelok až piatok) medzi 10:00 – 18:00 hod.

                 E-mail: info@vivienne.sk

                 Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2921849147/1100

                  IBAN: SK11 1100 0000 0029 2184 9147

                 BIC (SWIFT): TATRSKBX

(ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru

ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej

stránke Predávajúceho www.vivienne.sk (ďalej len „Vivienne.sk") a sú neoddeliteľnou

súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku

prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva").

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

         1.2. Orgán dozoru:

                Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

                Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

                Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

                http://www.soi.sk

         1.3. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru

objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na

Vivienne.sk.

         1.4. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Vivienne.sk.

         1.5. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo

právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na

Vivienne.sk.

         1.6. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle:

                 - § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci

svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené

týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

                  - § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy medzi

Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými

podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

         Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č.

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z.

o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení

neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

         1.7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár,

obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-

obchodu na Vivienne.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-

         1.8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku

Predávajúceho na Vivienne.sk.

         

II. Objednávka

         2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné

vyplnenie všetkých registračných formulárov.

         2.2 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

                 * Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko,

sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)

                 *  Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

                 *  Množstvo objednávaného tovaru;

                  Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za

to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

                 * Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s

Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;

                 * Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak

nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je

oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

         2.3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho

článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi

kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej

objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia

údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu

sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

         2.4. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je

záväzná.

         2.5. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe

záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný

potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v

elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to

bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy

medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah

elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade

zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo

strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho

prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@vivienne.sk.

        2.6.  Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola

spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované

údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za

škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol

svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk

nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

 

III. Storno obejdnávky

         3.1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu

kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

         3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto

prípadoch:

                -  V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne

potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-

maily atď.

               -  Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom

zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci

bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V

prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil

už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho

účet v lehote 15-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.

 

IV. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

         4.1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov

komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete),

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj po

zákonom stanovenej lehote, a to do 30 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ

by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č.

108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia

tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu

trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba tridsiatich dní. Kupujúci však

nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o

ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení

neskorších predpisov.

         4.2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť

Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť

Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými

dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie

veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k

tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

         4.3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto

článku sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar

späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej

zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov,

ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru

znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym

požiadavkám a nemal vady.

         4.4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci

nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na

náklady Kupujúceho naspäť.

 

V. Cenové podmienky

         5.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom Vivienne.sk je

uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej

hodnoty, ak nie je uvedené inak.

         5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov

uvedené na Vivienne.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na

Vivienne.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase

odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru

Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru

alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou

tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade

zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného

reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá

nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase

odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky

Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny

tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu

peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim

Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

         5.3. V prípade, ak sa na Vivienne.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne

chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od

ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1

EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu

ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou

tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

VI. Poštovné a balné

         6.1. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným

spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

         6.2. Výška poštovného za doručenie objednávky v hodnote do 100 EUR je

účtovaná vo výške 3,40 EUR.

         6.3. Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 100

EUR neúčtuje, okrem nasledovných prípadov:

                 - ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou, nepodarí tovar

úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu, alebo

                 - ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku reklamácie, ktorá

bola vybavená zamietnutím, alebo

                  - ak Kupujúci vráti časť tovaru a hodnota ponechaného tovaru poklesne

pod sumu 100 EUR.

 

VII. Platobné podmienky

                 7.1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z

nasledujúcich spôsobov platby:

                  - PLATBA PRI DODÁVKE  NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby

Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí

na Pošte;

                  - PLATBA PRI OSOBNOM ODBERE: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci

uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri osobnom odbere

tovaru v hotovosti.

                 - PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar

buď prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskou službou po uhradení a

pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet VIVIENNE

s.r.o. , Číslo účtu: 292 184 9147/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK11 1100 0000

0029 2184 9147, Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

                - PLATBA PROSTREDNÍCTVOM PLATOBNEJ BRÁNY  24-pay: (Okamžitá platba,

Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska.

Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

 

VIII. Dodacie podmienky

          8.1.  Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov

a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne,

obvykle od 2 do 10 pracovných dní od dňa potvrdenia, prijatia elektronickej

objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v

elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť

niektorých tovarov. Pre vybrané tovary, Predávajúci špecifikuje dátum dodania

priamo na stránke vybraného tovaru.

         8.2. Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom. Status

elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse

elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom.

         8.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej

služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke.

Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom

elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s Predávajúcim,

resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V

prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou

službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci

zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v

dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania

tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

         8.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a

zaplatením kúpnej ceny.

         8.5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci

povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a

podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na

mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených

vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek

evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie

z tohto dôvodu.

         8.6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá

je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar

Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je

zodpovedný dopravca.

         8.7. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

         8.8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných

štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného

písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích

podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

IX. Storno/výmenný/ reklamačný formulár – stiahni pdf

          9.1. Kupujúci je povinný vyplniť STORNO/VÝMENNÝ/REKLAMAČNÝ

FORMULÁR (ďalej len „Formulár") vo všetkých prípadoch:

9.1.1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č.

102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na

základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 14 dní od

prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej

lehote doručený list alebo email o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo

má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol

osobne v sídle predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ!

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:

VIVIENNE  s.r.o.

Rumančekova 24

821 01 Bratislava

Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť úplný, s kompletnou dokumentáciou,

nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar

prevzal, nesmie javiť známky nosenia a používania.

  Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s

odstúpením od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom

prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy len sčasti, a hodnota tovaru, ktorý

si ponechá, nepresahuje sumu 40 EUR, Predávajúci Kupujúcemu vráti

zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za tovar zníženú o sumu poštovných nákladov

vzniknutých v súvislosti so zaslaním objednaného tovaru. Predávajúci vráti

Kupujúcemu  hodnotu tovaru zníženú o poštovné náklady ak ich Kupujúci pri kúpe

nehradil ako samostatnú položku.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je:

1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom

spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením

tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí

služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na

finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť

počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru

vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného

spotrebiteľa,

4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z

dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. krémy, čistiace

mlieka a pleťové vody, čaje, oleje a pod.) a ktorého ochranný obal bol po

dodaní porušený,

6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní

neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

7. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových

záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom

obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

8. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom

a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je

darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak

dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca

účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace

poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty

chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Formulár: "Odstúpenie od kúpnej zmluvy"

              9.1.2. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal.

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý

prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 3 dní od prevzatia

tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru

Predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.

             9.1.3. Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich

parametrov tovaru (veľkosť).

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu

nevyhovujúcej veľkosti tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho

výmenu za tovar inej veľkosti, resp. iný druh tovaru, max. do 7 dní od prevzatia

tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú

skladové zásoby Predávajúceho a tovar bol doručený nepoškodený a nejaví známky

nosenia. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a

bude sa postupovať podľa bodu 1.1 alebo 1.2., ak sú splnené ostatné podmienky podľa

bodu 1.1 alebo 1.2. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok pokrývajúci náklady,

ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru

za účelom jeho výmeny znáša Kupujúci, avšak len v tom prípade, ak tovar plne

zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci dodá vymenený

tovar Kupujúcemu do 30 dní od dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára

s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.

               9.1.4.  Kupujúci požaduje vystavenie poukazu na nákup tovaru na

Vivienne.sk v celkovej hodnote už zakúpeného tovaru, ktorý vracia

Predávajúcemu bez uvedenia dôvodu.

Kupujúci má právo požadovať vystavenie poukazu na nákup tovaru od

Predávajúceho prostredníctvom Vivienne.sk v celkovej hodnote už zakúpeného

tovaru, ktorý vracia Predávajúcemu bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní od prevzatia

tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s vrátením

tovaru a vystavením poukazu Predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša

Kupujúci.

                9.1.5. Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti

Predávajúceho za vady predaného tovaru.

Bližšie podmienky sú upravené v článku X. týchto VOP a v Reklamačnom poriadku

Predávajúceho uverejnených na Vivienne.sk

         9.2. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

                  * Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko;

                  * Číslo elektronickej objednávky;

                  * Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru

s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny tovaru;

                  * Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej

je účet vedený;

                  * Dátum a podpis Kupujúceho.

         Ak Formulár nie je úplne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o

kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve

telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo

priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.

         9.3. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať

Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní

od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci

si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného

vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť

Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

         9.4. V prípade vrátenia neprevzatej zásielky si Predávajúci v súvislosti

s uskladnením tovaru účtuje skladné vo výške 5,00 EUR denne. Momentom

zhodnosti alebo prevýšenia ceny skladného a ceny tovaru sa tovar použije na úhradu

nákladov spojených so skladovaním tovaru.

         9.5. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je

priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si

vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to,

že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.

         9.6. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť úplný, nepoužitý,

nepoškodený a v pôvodnom obale. Originálny obal tovaru (originálna krabica

s označením názvu a značky zakúpeného tovaru ) nesmie byť znehodnotená

popísaním, polepením a podobne v snahe využiť originálnu krabicu ako vonkajší obal

určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania.

Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a

nesmú byť z tovaru odstránené. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar,

ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý

je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia

tohto tovaru Predávajúcim.

         9.7. Kupujúci je povinný úplne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými

dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom

vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si

vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

         9.8. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito

VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto

VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 14 dní odo

dňa prevzatia úplne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s

tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku.

         9.9. Vrátenie peňažných prostriedkov prostredníctvom Slovenskej pošty je

spoplatnené sumou 5,00 EUR.

 

X. Záručné podmienky a záručná doba

         10.1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24

mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

         10.2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní

Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako

záručný doklad.

         10.3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne

zaplatený.

         10.4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla

Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom

balení vrátane Požadovaných dokladov.

         10.5. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli

v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli

vynaložené skutočne a účelne.

         10.6.  Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok

zverejnený na Vivienne.sk.

 

XI. Ochrana osobných údajov

         11.1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za

účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom

spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k

nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

         11.2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou

subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú

nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri

zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č.

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v platnom znení. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na Vivienne.sk.

Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a

súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s

právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám

a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

         11.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich

osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich

rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho

namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú

alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich

likvidáciu.

         11.4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných

údajov sprostredkovateľa.

         11.5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci

prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť

skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

         11.6. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých

informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá

kreditnú kartu vydala.

 

XII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

         12.1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia

v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

         12.2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné

strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej

možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie,

štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

         12.3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si

túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

         12.4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje

Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

XIII. Kupóny

                 Zľavové kupóny ako odmena za nákupy.

                  13.1. Predávajúci môže Kupujúcemu vystaviť na nákup zľavový kupón v

rôznej hodnote ako odmenu za  opakované nákupy.

                  13.2. Predávajúci Kupujúcemu takýto zľavový kupón zašle e-mailom

spolu s podmienkami jeho použitia, platnosti a hodnoty.

                  13.3. Na vystavenie zľavového kupónu nie je právny nárok.

                  13.4. V prípade odstúpenia od zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo

akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu

zakúpeného na základe uplatneného zľavového kupónu, má Kupujúci nárok len na

vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru uhradil okrem uplatneného zľavového kupónu

aj peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu použitého zľavového kupónu

na zakúpenie tovaru. Predávajúci môže rozhodnúť o tom, či zľavový kupón

Kupujúcemu v prípadoch podľa predošlej vety vystaví na použitie v ďalšej

objednávke.

                  13.5. Na používanie zľavových kupónov podľa tohto bodu, ak nie je

úprava v bode 8.1 týchto obchodných podmienok dostačujúca, sa primerane použijú

ustanovenia bodu 8.2 týchto obchodných podmienok.

       

XIV. Záverečné ustanovenia

         14.1. Pri nákupe tovaru na Vivienne.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho

znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených

možných problémov.

         14.2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na

Vivienne.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači

zaťažuje Kupujúceho.

         14.3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na Vivienne.sk môžu byť

aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

         14.4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame

alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo Vivienne.sk.

         14.5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť

tovary uvedené na Vivienne.sk.

         14.6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo

doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich

zverejnenia na Vivienne.sk.

         14.7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z

právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o

platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

         14.8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň

potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

V Bratislave, dňa 11.08.2016,  VIVIENNE s.r.o.

 

 


Zobrazené pred chviľkou

Žiadne produkty

QR code

Porovnať 0